VyhĺadŠvanie
Pripravujeme
Odborn√° literat√ļra
Literat√ļra pre deti
Profil spoloŤnosti
KontaktKOMENT√ĀR, Exeku√®n√Ĺ poriadok, Procen√Ĺ postup exek√ļtora, Procesn√Ĺ postup exeku√®n√©ho s√ļdu
Autori: Jaroslav Krajèo
StrŠn: 600
Kniha v√Ĺjde v 30. t√ĹŇĺdni roku 2009. Titul je moŇĺn√© objedna¬Ě priamo u vydavate¬ĺa Eurounion. Publik√°cia obsahuje v√Ĺpovedn√© √®asti d√īvodov√Ĺch spr√°v, koment√°r k jednotliv√Ĺm ustanoveniam Exeku√®n√©ho poriadku, pr√°vne vety z judikat√ļry s√ļdov, a to pod¬ĺa stavu konania a rozhodovania k 1.7.2009. Vzh¬ĺadom na bl√≠zkos¬Ě pr√°vnej √ļpravy, do publik√°cie bola zaraden√° aj pouŇĺite¬ĺn√° judikat√ļra √ąeskej republiky. Odkazy na rozhodovanie s√ļdov neobch√°dzaj√ļ ani rozhodnutia Eur√≥pskeho s√ļdu pre ¬ĺudsk√© pr√°va v ҆trasburgu, √östavn√©ho s√ļdu Slovenskej republiky a √östavn√©ho s√ļdu √ąeskej republiky. K niektor√Ĺm rozhodnutiam s√ļdov autor pripojil svoje pozn√°mky.
Cena: 44
Click for full size image
ObjednŠvka

Sociálno-právny rozmer ochrany práv èloveka a zamestnanca
Autori: Gabriela B√©reŇ°ov√°, Daniela Nov√°√®kov√°
StrŠn: 199
Prv√° √®as¬Ě publik√°cie stru√®ne na√®rt√°va te√≥riu soci√°lnej politiky ako n√°stroja na zabezpe√®enie soci√°lnych pr√°v ob√®anov, √Įalej popisuje univerz√°lny system ochrany ¬ĺudsk√Ĺch pr√°v a uv√°dza tieŇĺ fungovanie medzin√°rodn√Ĺch organiz√°ci√≠, ktor√© maj√ļ v p√īsobnosti ochranu ¬ĺudsk√Ĺch pr√°v a slob√īd. V druhej √®asti publik√°cie je syst√©movo analyzovan√° problematika ochrany soci√°lnych pr√°v z poh¬ĺadu Eur√≥pskej √ļnie.
Cena: 8,60
Click for full size image
ObjednŠvka

Finan√®n√© pr√°vo na Slovensku a v √ąech√°ch
Autori: Alena Pauli√®kov√°, Milan BakeŇ° a kol.
StrŠn: 338
Finan√®n√© pr√°vo je profilovanou vedeckou a pedagogickou discipl√≠nou a m√° logicky svoje pevn√© miesto nielen v naŇ°om pr√°vnom syst√©me, ale aj v r√°mci v√Ĺu√®by pr√°va na pr√°vnick√Ĺch fakult√°ch a vysok√Ĺch Ň°kol√°ch ekonomick√©ho a manaŇĺ√©rskeho zamerania.
Cena: 22
Click for full size image
ObjednŠvka

Judikat√ļra vo veciach obchodn√©ho z√°konn√≠ka
Autori: Peter Strapáè
StrŠn: 440
Predkladan√° publik√°cia obsahuje najv√ĹznamnejŇ°ie rozhodnutia NajvyŇ°Ň°ieho s√ļdu Slovenskej republiky, NajvyŇ°Ň°ieho s√ļdu √ąeskej republiky, √östavn√©ho s√ļdu Slovenskej ako aj √ąeskej republiky, ako aj nieko¬ĺko vybran√Ĺch rozhodnut√≠ s√ļdov niŇĺŇ°ieho stup√≤a. Jednotliv√© rozhodnutia s√ļ usporiadan√© chronologicky, pri√®om kop√≠ruj√ļ systematiku Obchodn√©ho z√°konn√≠ka. Pre zv√ĹŇ°enie preh¬ĺadnosti a √ļplnosti publik√°cie je zacitovan√© paragrafov√© znenie ustanovenia Obchodn√©ho z√°konn√≠ka ku ktor√©mu je zozbieran√° judikat√ļra. KaŇĺd√© rozhodnutie s√ļdu je n√°leŇĺit√Ĺm sp√īsobom ozna√®en√© tak, aby bolo zrejm√©, ktor√Ĺ s√ļd ho vydal, pod akou spisovou zna√®kou a presn√Ĺ d√°tum rozhodnutia. Rozhodnutie obsahuje pr√°vnu vetu a n√°sledne aj od√īvodnenie, ktor√© pribliŇĺuje jednak skutkov√Ĺ stav rieŇ°en√©ho pr√≠padu, aplikovan√© z√°konn√© ustanovenia a √ļvahy s√ļdu, ktor√Ĺmi sa zaoberal pri jeho rozhodovacej √®innosti. Predkladan√° publik√°cia m√° amb√≠ciu by¬Ě pomocn√≠kom advok√°tom, firemn√Ĺm pr√°vnikom, sudcom, not√°rom, ako aj Ň°tudentom pr√°vnick√Ĺch fak√ļlt. Je ur√®en√° kaŇĺd√©mu, kto m√° z√°ujem o hlbŇ°ie Ň°t√ļdium obchodn√©ho pr√°va.
Cena: 30 Eur
Click for full size image
ObjednŠvka

<< 1 2 3 [4] PoŤet produktov na strŠnke:
Copyright 2006-2017. EUROUNION, spol. s r. o.