VyhĺadŠvanie
Pripravujeme
Odborn√° literat√ļra
Literat√ļra pre deti
Profil spoloŤnosti
KontaktUstanovenie, postavenie a zodpovednos¬Ě √®lena predstavenstva akciovej spolo√®nosti
Autori: JUDr. Peter Strapáè
StrŠn: 248
Publik√°cia poukazuje na d√īleŇĺitos¬Ě predstavenstva akciovej spolo√®nosti ako samostatn√©ho, nez√°visl√©ho, prevaŇĺne kolekt√≠vneho a rozhodovacieho org√°nu v organiza√®nej Ň°trukt√ļre akciovej spolo√®nosti. Problematika predstavenstva akciovej spolo√®nosti patr√≠ medzi klasick√© pr√°vne t√©my, ktor√© s√ļ √®asto pertraktovan√© na mnoh√Ĺch diskusn√Ĺch f√≥rach odbornej pr√°vnej te√≥rie, ale aj praxe. Postavenie, ustanovenie a zodpovednos¬Ě √®lenov predstavenstva je t√©mou dynamicky sa rozv√≠jaj√ļcou, pri√®om najm√§ za posledn√© dve dek√°dy odborn√° verejnos¬Ě analyzovala mnoŇĺstvo diel√®ich probl√©mov, pri√®om ch√Ĺbal komplexn√Ĺ ucelen√Ĺ poh¬ĺad v kompar√°cii s pr√°vnymi predpismi a rozhodovacou praxou s√ļdov v okolit√Ĺch krajin√°ch, ako najm√§ √ąesk√° republika, Po¬ĺsko, ale aj kraj√≠n s anglo-americkou pr√°vnou kult√ļrou, √®√≠m sa pr√°ca snaŇĺ√≠ vyplni v√°kuum, ktor√© tu vzniklo. Pr√°ca vznikla konzultovan√≠m tuzemskej, ako aj zahrani√®nej odbornej literat√ļry, odborn√Ĺch √®l√°nkov, pr√°vnych rozborov, akt√≠vnej √ļ√®asti na konferenci√°ch a v neposlednom a prvom rade aj Ň°t√ļdiom rozhodnut√≠ najvyŇ°Ň°√≠ch s√ļdnych kapac√≠t doma aj v zahrani√®√≠.
Cena: 13,90
Click for full size image
ObjednŠvka

Praktick√Ĺ sprievodca pozemkom ako predmetom vlastn√≠ctva a akt√≠vnou hodnotou v konan√≠ o dedi√®stve
Autori: Ladislav Kupka
StrŠn: 142
Cie¬ĺom tejto publik√°cie je poskytn√ļ¬Ě ur√®it√Ĺ kvalitn√Ĺ sum√°r nielen teoretick√Ĺch inform√°cii, ale i praktick√Ĺch postrehov, sk√ļsenost√≠, n√°vodov, ako postupova¬Ě, ak sa jej √®itate¬ĺ stretne s probl√©mom s√ļvisiacim s pozemkov√Ĺm vlastn√≠ctvom, nadob√ļdan√≠m vlastn√≠ctva, scudzen√≠m vlastn√≠ctva k pozemku, problematikou drŇĺby a vydrŇĺania pozemku, reŇ°tit√ļciami pozemkov√©ho vlastn√≠ctva, ale svoje miesto si v tejto publik√°cii naŇ°li i odpovede na niektor√© praktick√© probl√©my s√ļvisiace so z√°pismi vlastn√≠ckych a in√Ĺch pr√°v k pozemku. V neposlednom rade posl√ļŇĺi ako praktick√Ĺ n√°vod tomu, kto sa stretne s problematikou pozemku ako predmetu konania o dedi√®stve. T√°to publik√°cia bude nepochybne uŇĺito√®nou pom√īckou nielen kaŇĺd√©mu vlastn√≠kovi pozemku √®i z√°ujemcovi o k√ļpu alebo predaj pozemku, realitn√©mu makl√©rovi √®i zamestnancovi realitnej kancel√°rie, ale aj √®lenom samospr√°vnych stavovsk√Ĺch organiz√°ci√≠ not√°rov √®i advok√°tov a rovnako aj t√Ĺm Ň°tudentom pr√°vnick√Ĺch fak√ļlt, ktor√≠ si bud√ļ chcie¬Ě rozŇ°√≠ri¬Ě obzor svojich vedomost√≠.
Cena: 7,50
Click for full size image
ObjednŠvka

PENIAZE - Ako ich z√≠ska¬Ě?
Autori: Alena Paulièková
StrŠn: 148
Peniaze nehraj√ļ len svoju klasick√ļ √ļlohu v beŇĺnej dom√°cnosti, ale aj √ļlohu ove¬ĺa v√§√®Ň°iu, silnejŇ°iu - n√°rodohospod√°rsku. Peniaze ovl√°daj√ļ svet, ale kto ovl√°da peniaze? Ako ich z√≠ska¬Ě? Odpovede s√ļ mnohorak√©: poŇĺi√®a¬Ě si, investova¬Ě, zobra¬Ě si √ļver... KaŇĺd√° z t√Ĺchto √®innost√≠ je spojen√° so z√≠skavan√≠m konkr√©tneho postupu. Zorientova¬Ě sa v s√ļ√®asnom finan√®nom trhu, √®o sa t√Ĺka √ļverov, nemus√≠ by¬Ě aŇĺ tak√© jednoduch√©, najm√§ ak v√°s neust√°le prenasleduj√ļ reklamn√© let√°ky a spoty, ktor√© pon√ļkaj√ļ to prav√© rieŇ°enie - po√®n√ļc kreditn√Ĺmi kartami, kontokorentn√Ĺmi √ļvermi ( povolen√Ĺm pre√®erpan√≠m √ļveru ) aŇĺ po √ļvery na b√Ĺvanie, pr√≠padne na in√© √ļ√®ely. Pri rozhodovan√≠ o type p√īŇĺi√®ky a ako dlho ju chcete spl√°ca¬Ě. A samozrejme, d√īleŇĺit√© s√ļ aj vaŇ°e pr√≠jmy. T√°to publik√°cia by mala by¬Ě aspo√≤ mal√Ĺm pomocn√≠kom k tomu, ako sa moŇĺno dosta¬Ě k peniazom a neprem√°rni¬Ě ich. Poskytne √®itate¬ĺovi z√°kladn√ļ orient√°ciu v na√®rtnutej problematike.
Cena: 7,50
Click for full size image
ObjednŠvka

Spotrebite¬ĺsk√° zmluva v aplika√®nej praxi v SR a EU
Autori: Jaroslav Krajèo
StrŠn: 640
Pripravovan√° novinka, ktor√° vyjde prv√Ĺ okt√≥brov√Ĺ t√ĹŇĺde√≤. KniŇĺka bude v tvrdej v√§zbe. Publik√°cia je vyjadren√≠m snahy autora predloŇĺi¬Ě pr√°vnej verejnosti publik√°ciu zameran√ļ na aplika√®n√ļ prax s√ļdov, ktor√° sa t√Ĺka rieŇ°enia sporov vypl√Ĺvaj√ļcich zo spotrebite¬ĺsk√Ĺch vz¬Ěahov. Publik√°cia je rozdelen√° do √®ast√≠, ktor√© umoŇĺnia √®itate¬ĺovi z√≠ska¬Ě preh¬ĺad o s√ļ√®asn√Ĺch pr√≠stupov√Ĺch postojoch na rieŇ°enie konfliktn√Ĺch situ√°ci√≠, ale v mnoh√Ĺch pr√≠padoch aj o odpor√ļ√®en√Ĺch rieŇ°eniach autora na ot√°zky, ktor√© nasto¬ĺuje aplika√®n√° prax. Publik√°cia je ur√®en√° predovŇ°etk√Ĺm aplika√®nej praxi, a to sudcom, not√°rom, exek√ļtorom, prokur√°torom, zamestnancom verejnej spr√°vy, advok√°tom ako aj Ň°irŇ°ej pr√°vnej verejnosti, ktor√Ĺm je ochrana pr√°v fyzick√Ĺch a pr√°vnick√Ĺch os√īb vlastn√°.
Cena: 55
Click for full size image
ObjednŠvka

Pozemkové právo III. aktualizované vydanie
Autori: Milan ҆tefanovi√®
StrŠn:
POZEMKOV√Č PR√ĀVO je s√ļstavou pr√°vnych noriem, ktor√© upravuj√ļ pr√°vne vz¬Ěahy k pozemkom a v tejto publik√°cii je to ucelen√Ĺ a preh¬ĺadn√Ĺ s√ļbor inform√°ci√≠ o danom platnom z√°konodarstve s kvalifikovan√Ĺm v√Ĺkladom. Publik√°cia pod√°va v√Ĺklad o podstate pozemkov√©ho vlastn√≠ctva z h¬ĺadiska √ļstavy a cel√©ho radu z√°konov a s√ļvisiacich predpisov, informuje o objekte pozemkov√©ho vlastn√≠ctva, teda o ur√®en√≠ a vymedzen√≠ pozemku samotn√©ho, definuje pr√°vnu subjektivitu, kto je vlastn√≠kom. D√īleŇĺit√© s√ļ prevody vlastn√≠ckeho pr√°va: dedenie, k√ļpa a predaj, reŇ°tit√ļcie, vyvlastnenie, dnes pozemkov√© √ļpravy a pod. V√Ĺznamn√© s√ļ kapitoly o uŇĺ√≠vacich pr√°vach k pozemkom, o pr√°vach vo√®i pozemku in√©ho majite¬ĺa, ako je n√°jom, pr√°vo n√°hradn√©ho uŇĺ√≠vania, urb√°rske pr√°vo. Podobne je tu vysvetlen√© stanovisko Ň°t√°tu a jeho org√°nov pri usporad√ļvan√≠ pozemkovo-pr√°vnych vz¬Ěahov a to postavenie Slovensk√©ho pozemkov√©ho fondu, katastr√°lnych √ļradov a pozemkov√Ĺch √ļradov, obc√≠ a miest. Publik√°cia zah√†√≤a pr√°vny stav k 31. decembru 2009. Autorom publik√°cie je zn√°my kvalifikovan√Ĺ odborn√≠k i spolutvorca niektor√Ĺch z√°konn√Ĺch √ļprav pozemkov√©ho pr√°va profesor JUDr. Milan ҆tefanovi√®.
Cena: 17
Click for full size image
ObjednŠvka

<< 1 2 [3] 4 >> PoŤet produktov na strŠnke:
Copyright 2006-2017. EUROUNION, spol. s r. o.