Vyhľadávanie
Pripravujeme
Odborná literatúra
Literatúra pre deti
Profil spoločnosti
KontaktUstanovenie, postavenie a zodpovednosť člena predstavenstva akciovej spoločnosti
Autori: JUDr. Peter Strapáč
Strán: 248
Publikácia poukazuje na dôležitosť predstavenstva akciovej spoločnosti ako samostatného, nezávislého, prevažne kolektívneho a rozhodovacieho orgánu v organizačnej štruktúre akciovej spoločnosti. Problematika predstavenstva akciovej spoločnosti patrí medzi klasické právne témy, ktoré sú často pertraktované na mnohých diskusných fórach odbornej právnej teórie, ale aj praxe. Postavenie, ustanovenie a zodpovednosť členov predstavenstva je témou dynamicky sa rozvíjajúcou, pričom najmä za posledné dve dekády odborná verejnosť analyzovala množstvo dielčich problémov, pričom chýbal komplexný ucelený pohľad v komparácii s právnymi predpismi a rozhodovacou praxou súdov v okolitých krajinách, ako najmä Česká republika, Poľsko, ale aj krajín s anglo-americkou právnou kultúrou, čím sa práca snaží vyplni vákuum, ktoré tu vzniklo. Práca vznikla konzultovaním tuzemskej, ako aj zahraničnej odbornej literatúry, odborných článkov, právnych rozborov, aktívnej účasti na konferenciách a v neposlednom a prvom rade aj štúdiom rozhodnutí najvyšších súdnych kapacít doma aj v zahraničí.
Cena: 13,90
Click for full size image
Objednávka

Praktický sprievodca pozemkom ako predmetom vlastníctva a aktívnou hodnotou v konaní o dedičstve
Autori: Ladislav Kupka
Strán: 142
Cieľom tejto publikácie je poskytnúť určitý kvalitný sumár nielen teoretických informácii, ale i praktických postrehov, skúseností, návodov, ako postupovať, ak sa jej čitateľ stretne s problémom súvisiacim s pozemkovým vlastníctvom, nadobúdaním vlastníctva, scudzením vlastníctva k pozemku, problematikou držby a vydržania pozemku, reštitúciami pozemkového vlastníctva, ale svoje miesto si v tejto publikácii našli i odpovede na niektoré praktické problémy súvisiace so zápismi vlastníckych a iných práv k pozemku. V neposlednom rade poslúži ako praktický návod tomu, kto sa stretne s problematikou pozemku ako predmetu konania o dedičstve. Táto publikácia bude nepochybne užitočnou pomôckou nielen každému vlastníkovi pozemku či záujemcovi o kúpu alebo predaj pozemku, realitnému maklérovi či zamestnancovi realitnej kancelárie, ale aj členom samosprávnych stavovských organizácií notárov či advokátov a rovnako aj tým študentom právnických fakúlt, ktorí si budú chcieť rozšíriť obzor svojich vedomostí.
Cena: 7,50
Click for full size image
Objednávka

PENIAZE - Ako ich získať?
Autori: Alena Pauličková
Strán: 148
Peniaze nehrajú len svoju klasickú úlohu v bežnej domácnosti, ale aj úlohu oveľa väčšiu, silnejšiu - národohospodársku. Peniaze ovládajú svet, ale kto ovláda peniaze? Ako ich získať? Odpovede sú mnohoraké: požičať si, investovať, zobrať si úver... Každá z týchto činností je spojená so získavaním konkrétneho postupu. Zorientovať sa v súčasnom finančnom trhu, čo sa týka úverov, nemusí byť až také jednoduché, najmä ak vás neustále prenasledujú reklamné letáky a spoty, ktoré ponúkajú to pravé riešenie - počnúc kreditnými kartami, kontokorentnými úvermi ( povoleným prečerpaním úveru ) až po úvery na bývanie, prípadne na iné účely. Pri rozhodovaní o type pôžičky a ako dlho ju chcete splácať. A samozrejme, dôležité sú aj vaše príjmy. Táto publikácia by mala byť aspoň malým pomocníkom k tomu, ako sa možno dostať k peniazom a nepremárniť ich. Poskytne čitateľovi základnú orientáciu v načrtnutej problematike.
Cena: 7,50
Click for full size image
Objednávka

Spotrebiteľská zmluva v aplikačnej praxi v SR a EU
Autori: Jaroslav Krajčo
Strán: 640
Pripravovaná novinka, ktorá vyjde prvý októbrový týždeň. Knižka bude v tvrdej väzbe. Publikácia je vyjadrením snahy autora predložiť právnej verejnosti publikáciu zameranú na aplikačnú prax súdov, ktorá sa týka riešenia sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských vzťahov. Publikácia je rozdelená do častí, ktoré umožnia čitateľovi získať prehľad o súčasných prístupových postojoch na riešenie konfliktných situácií, ale v mnohých prípadoch aj o odporúčených riešeniach autora na otázky, ktoré nastoľuje aplikačná prax. Publikácia je určená predovšetkým aplikačnej praxi, a to sudcom, notárom, exekútorom, prokurátorom, zamestnancom verejnej správy, advokátom ako aj širšej právnej verejnosti, ktorým je ochrana práv fyzických a právnických osôb vlastná.
Cena: 55
Click for full size image
Objednávka

Pozemkové právo III. aktualizované vydanie
Autori: Milan Štefanovič
Strán:
POZEMKOVÉ PRÁVO je sústavou právnych noriem, ktoré upravujú právne vzťahy k pozemkom a v tejto publikácii je to ucelený a prehľadný súbor informácií o danom platnom zákonodarstve s kvalifikovaným výkladom. Publikácia podáva výklad o podstate pozemkového vlastníctva z hľadiska ústavy a celého radu zákonov a súvisiacich predpisov, informuje o objekte pozemkového vlastníctva, teda o určení a vymedzení pozemku samotného, definuje právnu subjektivitu, kto je vlastníkom. Dôležité sú prevody vlastníckeho práva: dedenie, kúpa a predaj, reštitúcie, vyvlastnenie, dnes pozemkové úpravy a pod. Významné sú kapitoly o užívacich právach k pozemkom, o právach voči pozemku iného majiteľa, ako je nájom, právo náhradného užívania, urbárske právo. Podobne je tu vysvetlené stanovisko štátu a jeho orgánov pri usporadúvaní pozemkovo-právnych vzťahov a to postavenie Slovenského pozemkového fondu, katastrálnych úradov a pozemkových úradov, obcí a miest. Publikácia zahŕňa právny stav k 31. decembru 2009. Autorom publikácie je známy kvalifikovaný odborník i spolutvorca niektorých zákonných úprav pozemkového práva profesor JUDr. Milan Štefanovič.
Cena: 17
Click for full size image
Objednávka

<< 1 2 [3] 4 >> Počet produktov na stránke:
Copyright 2006-2017. EUROUNION, spol. s r. o.