VyhĺadŠvanie
Pripravujeme
Odborn√° literat√ļra
Literat√ļra pre deti
Profil spoloŤnosti
KontaktObchodn√Ĺ z√°konn√≠k a s√ļvisiace predpisy, 4. vydanie
Autori: Jozef SuchoŇĺa a kol.
StrŠn: 1370
Publik√°cia vych√°dza v priebehu apr√≠la. Nov√©, v porad√≠ uŇĺ 4. vydanie Obchodn√©ho z√°konn√≠ka, sa v z√°sade pridrŇĺiava p√īvodn√Ĺch konceptov predch√°dzaj√ļcich vydan√≠, pri√®om autorsk√Ĺ kolekt√≠v v novom koment√°ri n√°leŇĺ√≠te zoh¬ĺad√≤uje jednak zmenen√Ĺ pr√°vnonormat√≠vny z√°klad k√≥dexu, a jednak nov√© impulzy a podnety z produkcie eur√≥pskej legislat√≠vy a s√ļdnej judikat√ļry, ovplyv√≤uj√ļce tvorbu n√°rodn√©ho z√°konodarstva a √ļro¬¨ve√≤ aplika√®nej a realiza√®nej praxe subjektov obchodn√©ho pr√°va. Od roku 2007 bolo vykonan√Ĺch 20 noveliz√°ci√≠ Obchodn√©ho z√°konn√≠ka, napr. z√°konom √®. 87/2015 Z. z. z 23. apr√≠la 2015, ktor√Ĺm sa men√≠ a dop√•√≤a z√°kon √®. 513/1991 Zb. - Obchodn√Ĺ z√°konn√≠k v znen√≠ neskorŇ°√≠ch predpisov a ktor√Ĺm sa menia a dop√•√≤aj√ļ niektor√© z√°kony (napr√≠klad Trestn√Ĺ z√°kon, z√°kon o s√ļdnych poplatkoch, z√°kon o soci√°l-nom poisten√≠, z√°kon o obchodnom registri, z√°kon o konkurze a reŇ°trukturaliz√°cii, z√°kon o verejnom obstar√°van√≠ a √ĮalŇ°ie in√©). Nepriama noveliz√°cia Obchodn√©ho z√°konn√≠ka bola uskuto√®nen√° √Įalej z√°konom √®. 117/2015 Z. z., ktor√Ĺm sa men√≠ a dop√•√≤a z√°kon √®. 566/2001 Z. z. o cenn√Ĺch papieroch a investi√®n√Ĺch sluŇĺb√°ch v znen√≠ neskorŇ°√≠ch pred¬¨pisov a ktor√Ĺm sa menia a dop√•√≤aj√ļ niektor√© z√°kony. Najz√°vaŇĺnejŇ°ie zmeny v √ļprave obchodn√Ĺch vz¬Ěahov sa uskuto√®nili z√°konmi √®. 361/2015 Z. z. a √®. 389/2015 Z. z., napr. √ļprava akciovej spolo√®nosti s premenliv√Ĺm z√°kladn√Ĺm iman√≠m, ale hlavne zavedenie nov√©ho typu obchodnej spolo√®nosti, tzv. jednoduchej spolo√®nosti na akcie. Koment√°r je ur√®en√Ĺ predovŇ°etk√Ĺm pre Ň°irok√ļ odborn√ļ verejnos¬Ě a to najm√§ pre advok√°tov, sudcov, firemn√Ĺch pr√°vnikov, prokur√°torov, Ň°t√°tnych zamestnancov, taktieŇĺ pre verejn√© inŇ°tit√ļcie, organiz√°cie na ochranu ob√®anov a spotrebite¬ĺov, posluch√°√®ov pr√°va, ale aj pre podnikate¬ĺov a laick√ļ verejnos¬Ě, ktor√≠ h¬ĺadaj√ļ odpovede a inform√°cie na rieŇ°enie svojich ob√®ianskopr√°vnych vz¬Ěahov. Koment√°r zoh¬ĺad√≤uje pr√°vny stav k d√°tumu 31. december 2015.
Cena: 99 Eur
Click for full size image
ObjednŠvka

Judikat√ļra vo veciach obchodn√©ho z√°konn√≠ka
Autori: Peter Strapáè
StrŠn: 440
Objednavku prosime odoslat emailom na hp@eurounion.sk Predkladan√° publik√°cia obsahuje najv√ĹznamnejŇ°ie rozhodnutia NajvyŇ°Ň°ieho s√ļdu Slovenskej republiky, NajvyŇ°Ň°ieho s√ļdu √ąeskej republiky, √östavn√©ho s√ļdu Slovenskej ako aj √ąeskej republiky, ako aj nieko¬ĺko vybran√Ĺch rozhodnut√≠ s√ļdov niŇĺŇ°ieho stup√≤a. Jednotliv√© rozhodnutia s√ļ usporiadan√© chronologicky, pri√®om kop√≠ruj√ļ systematiku Obchodn√©ho z√°konn√≠ka. Pre zv√ĹŇ°enie preh¬ĺadnosti a √ļplnosti publik√°cie je zacitovan√© paragrafov√© znenie ustanovenia Obchodn√©ho z√°konn√≠ka ku ktor√©mu je zozbieran√° judikat√ļra. KaŇĺd√© rozhodnutie s√ļdu je n√°leŇĺit√Ĺm sp√īsobom ozna√®en√© tak, aby bolo zrejm√©, ktor√Ĺ s√ļd ho vydal, pod akou spisovou zna√®kou a presn√Ĺ d√°tum rozhodnutia. Rozhodnutie obsahuje pr√°vnu vetu a n√°sledne aj od√īvodnenie, ktor√© pribliŇĺuje jednak skutkov√Ĺ stav rieŇ°en√©ho pr√≠padu, aplikovan√© z√°konn√© ustanovenia a √ļvahy s√ļdu, ktor√Ĺmi sa zaoberal pri jeho rozhodovacej √®innosti. Predkladan√° publik√°cia m√° amb√≠ciu by¬Ě pomocn√≠kom advok√°tom, firemn√Ĺm pr√°vnikom, sudcom, not√°rom, ako aj Ň°tudentom pr√°vnick√Ĺch fak√ļlt. Je ur√®en√° kaŇĺd√©mu, kto m√° z√°ujem o hlbŇ°ie Ň°t√ļdium obchodn√©ho pr√°va.
Cena: 30 - Objednavku prosime odoslat emailom na hp@eurounion.sk
Click for full size image
ObjednŠvka

Ob√®iansky z√°konn√≠k pre prax (koment√°r) Judikat√ļra NSSR, NS√ąR, ESD, ES¬ľP
Autori: Jaroslav Krajèo
StrŠn: 3744
Publik√°cia vych√°dza v priebehu j√ļna! Predkladan√° publik√°cia obsahuje doposia¬ĺ najkomplexnejŇ°√≠ v√Ĺklad ob√®ianskopr√°vnych vz¬Ěahov z poh¬ĺadu aplika√®nej praxe. Jej obsahom je nielen v√Ĺklad ustanoven√≠ Ob√®ianskeho z√°konn√≠ka, ale aj v√Ĺklad in√Ĺch pr√°vnych √ļprav ob√®ianskopr√°vneho charakteru, ako je komentovanie: - Z√°kona √®. 381/2001 o povinnom zmluvnom poisten√≠ zodpovednosti za Ň°kodu sp√īsoben√ļ prev√°dzkou motorov√©ho vozidla - Z√°kona √®. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za Ň°kodu sp√īsoben√ļ pri v√Ĺkone verejnej moci - Z√°kona √®. 586/2003 Z.z. o advok√°cii - Z√°kona √®. 116/1990 Zb. o n√°jme a podn√°jme nebytov√Ĺch priestorov - Z√°kona √®. 98/2014 Z.z. o kr√°tkodobom n√°jme bytu - Z√°kona √®. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebite¬ĺa a √ĮalŇ°ie... Publik√°cia venuje osobitn√ļ pozornos¬Ě vn√ļtorn√Ĺm vz¬Ěahom v r√°mci pr√°vnej √ļpravy v Ob√®ianskom z√°konn√≠ku, ale aj vz¬Ěahom Ob√®ianskeho z√°konn√≠ka k osobitn√Ĺm pr√°vnym √ļprav√°m, vr√°tane vz¬Ěahu k medzin√°rodn√Ĺm dokumentom, ktor√Ĺmi je Slovensk√° republika viazan√°. Osobitn√° pozornos¬Ě je venovan√° aj aplika√®nej praxi, reprezentovanej judikat√ļrou s√ļdov Slovenskej republiky, √ąeskej republiky ale aj judikat√ļrou Eur√≥pskeho s√ļdneho dvora a judikat√ļrou Eur√≥pskeho s√ļdu pre ¬ĺudsk√© pr√°va. Koment√°r sa pritom neorientuje iba na publik√°ciu pr√°vnych viet, ale v z√°ujme inŇ°trukt√≠vnosti v mnoh√Ĺch pr√≠padoch cituje v√Ĺznamn√© √®asti od√īvodnenia rozhodnut√≠.
Cena: 169 Eur - Objednavku prosime odoslat emailom na hp@eurounion.sk
Click for full size image
ObjednŠvka

Dedièské právo hmotné
Autori: Ladislav Kupka
StrŠn: 280
V texte autor venuje pozornos¬Ě jednak teoreticko - pr√°vnym inŇ°tit√ļtom, ako i inŇ°tit√ļtom pozit√≠vno pr√°vnej √ļpravy dedenia, ako s√ļ pramene dedi√®sk√©ho pr√°va, z√°kladn√© z√°sady dedenia, medzi ktor√© patr√≠ uŇĺ spomenut√° z√°sada nadob√ļdania dedi√®stva priamo faktom smrti poru√®i¬¨te¬ĺa, predpoklady dedenia, sp√īsob a n√°sledky odmietnutia dedi√®stva, predpoklady a n√°sledky dedi√®skej nesp√īsobi¬¨losti, d√īvody a n√°sledky vydedenia, prechod dlhov dedi√®¬¨stvo ¬ĚaŇĺiacich, jednotliv√© dedi√®sk√© tituly, ktor√Ĺmi s√ļ z√°kon a z√°vet, inŇ°tit√ļt povinn√©ho dedi√®sk√©ho dielu, n√°leŇĺitosti a sp√īsob zruŇ°enia z√°vetu, potvrdenie dedi√®stva a vyporiada¬¨nie dedi√®ov a v neposlednom rade ochranou dedi√®a, ktor√©ho dedi√®sk√© pr√°vo vyjde najavo aŇĺ po prejednan√≠ dedi√®stva.
Cena: 20
Click for full size image
ObjednŠvka

Org√°ny obchodn√Ĺch spolo√®nost√≠ a druŇĺstva s judikat√ļrou
Autori: Peter Strapáè a kolektív
StrŠn: 604
Publik√°cia pon√ļka hlbok√Ĺ z√°rez do problematiky vŇ°etk√Ĺmi typmi obchodn√Ĺch spolo√®nost√≠, a to osobn√Ĺmi obchodn√Ĺmi spolo√®nos¬Ěami, ak√Ĺmi s√ļ verejn√° obchodn√° spolo√®nos¬Ě a komanditn√° spolo√®nos¬Ě s kapit√°lov√Ĺmi obchodn√Ĺmi spolo√®nos¬Ěami, ktor√Ĺmi s√ļ spolo√®nos¬Ě s ru√®en√≠m obmedzen√Ĺm a akciov√° spolo√®nos¬Ě, pri√®om publik√°cia nezab√ļda ani problematiku org√°nov druŇĺstva. Pr√°ca vznikla synergiou mlad√Ĺch odborne zdatn√Ĺch autorov, ktor√≠ prin√°Ň°aj√ļ v mnoh√Ĺch pr√≠padoch nov√Ĺ poh¬ĺad na pre niekoho moŇĺno mnohokr√°t pop√≠san√ļ problematiku. Autori pri tvorbe publik√°cie vych√°dzali z potreby vyplni¬Ě ur√®it√© v√°kuum, ktor√© ako autorsk√Ĺ kolekt√≠v poci¬Ěovali, pretoŇĺe org√°ny s√ļ imanentnou zloŇĺkou obchodn√Ĺch spolo√®nost√≠ a druŇĺstiev, pri√®om doposia¬ĺ absentoval ucelen√Ĺ, a jednoliaty poh¬ĺad na predmetn√ļ problematiku obsiahnut√Ĺ v jednej publik√°cii. Cie¬ĺom publik√°cie je objasni¬Ě najd√īleŇĺitejŇ°ie pr√°vne inŇ°tit√ļty vz¬Ěahuj√ļce sa na t√©mu pr√°ce, ich v√Ĺvoj a zmeny. Autori sa nevyh√Ĺbaj√ļ ani poukazovaniu na relat√≠vne stabiln√© aspekty pr√°vnej √ļpravy a s√ļ√®asne sa pok√ļŇ°aj√ļ odha¬ĺova¬Ě aj jej slab√© miesta. Autorsk√Ĺ kolekt√≠v mal za cie¬ĺ pouk√°za¬Ě na probl√©m v Ň°irŇ°√≠ch s√ļvislostiach, tento podrobi¬Ě vedeck√©mu sk√ļmaniu a prinies¬Ě rieŇ°enia, √®i podnet na diskusiu. Kritick√Ĺ poh¬ĺad na platn√ļ pr√°vnu √ļpravu, popr√≠pade judikat√ļru s√ļdov bol jedn√Ĺm z cie¬ĺov, pretoŇĺe nie je √ļ√®eln√° snaha vyzdvihova¬Ě klady, ale pr√°ve pouk√°za¬Ě na nedostatky a pon√ļknu¬Ě moŇĺn√© rieŇ°enia.
Cena: 33
Click for full size image
ObjednŠvka

<< 1 [2] 3 4 >> PoŤet produktov na strŠnke:
Copyright 2006-2017. EUROUNION, spol. s r. o.