VyhĺadŠvanie
Pripravujeme
Odborn√° literat√ļra
Literat√ļra pre deti
Profil spoloŤnosti
Kontakt


Exekucny zakon v aplikacnej praxi
Autori: Jaroslav Krajco
StrŠn: 800
Pravna uprava Exekucneho poriadku od jej prijatia presla viacerymi zmenami. Jednou z najpodstatnejsich zmien je zmena uskutocnena zakonom c. 2/2017 Z.z. Zmeny uskutocnene tymto zakonom je vo viacerych smeroch mozne ozna√Ą¬ći√Ö¬• za zasadne. Toho dosledkom je vsak aj to, ze viacere pravne upravy, ktore sa dotkli aj hmotnopravnej upravy, nie vzdy tejto hmotnopravnej uprave zodpovedaju Domnievame sa, ze procesna pravna uprava je iba snahou o realizaciu hmotnopravnej pravnej upravy. Preto treba jednotlive ustanovenia vykladat predovsetkym z hladiska cielov hmotnopravnej upravy. Zo znenia zmien je zrejma aj snaha v maximalnej miere podriadit cinnost sudneho exekutora kontrole. Nie vzdy vsak vykon kontroly zodpoveda postaveniu sudneho exekutora ako osoby statom urcenej a splnomocnenej na vykonavanie nuteneho vykonu exekucnych titulov, ktora je pri tejto cinnosti nestranna a nezavisla, viazana len Ustavou Slovenskej republiky, ustavnymi zakonmi, umedzinarodnymi zmluvami podla cl. 7 ods. 2 a 5 stavy Slovenskej republiky, zakonmi, inymi vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi vydanymi na ich vykonanie a rozhodnutim sudu vydanym v exekucnom konani. To sa prejavuje najma v zakone vymedzenym vztahom k organom statnej spravy. Napriek urcit√ɬĹm vyhradam uvedenym vyssie je mozne vyslovit presvedcenie, ze teraz platne znenie bude znamenat pozitivne riesenie niektorych otazok. Najma pravna uprava trov konania a odmeny sudneho exekutora bude znamenat vyrazne zjednodusenie rozhodovania. Za pozitivne tiez treba oznacit zjednodusenie rozhodovania a procesneho postupu exekutorov a exekucneho sudu. Je vsak na diskusiu, ako navrhovane zmeny prijme laicka verejnost a exekutorsky stav.
Cena: 74
Click for full size image
ObjednŠvka

Volebn√© s¬ĚaŇĺnosti v rozhodovacej √®innosti √östavn√©ho s√ļdu Slovenskej republiky
Autori: Ivetta Macejkov√°, Miloslav Babj√°k, J√°n Miha¬ĺov, Zuzana MozeŇ°ov√°
StrŠn: 244
Cie¬ĺom tejto publik√°cie je prispie¬Ě k √®o najlepŇ°ej vŇ°eobecnej dostupnosti rozhodovacej √®innosti √östavn√©ho s√ļdu vo volebn√Ĺch veciach. Jej cie¬ĺom je z√°rove√≤ aj zjednoduŇ°i¬Ě √®itate¬ĺovi pr√°cu s rozhodnutiami √östavn√©ho s√ļdu vo volebn√Ĺch veciach. Publik√°cia preh¬ĺadne a systematicky zora√Įuje rozhodnutia √östavn√©ho s√ļdu vo volebn√Ĺch veciach, a to na z√°klade ich v√Ĺrokov vyslovovan√Ĺch √östavn√Ĺm s√ļdom pri rozhodovan√≠ o s¬ĚaŇĺnostiach pod¬ĺa √®l. 129 ods. 2 √ļstavy, pri√®om vych√°dzaj√ļc z uveden√©ho sa publik√°cia √®len√≠ na dve z√°kladn√© √®asti. K√Ĺm prv√° √®as¬Ě pribliŇĺuje nemerit√≥rne rozhodovanie √östavn√©ho s√ļdu o volebn√Ĺch s¬ĚaŇĺnostiach, druh√° √®as¬Ě pribliŇĺuje merit√≥rne rozhodovanie √östavn√©ho s√ļdu o volebn√Ĺch s¬ĚaŇĺnostiach. V r√°mci t√Ĺchto √®ast√≠ za√®iatok kaŇĺdej kapitoly najprv poskytuje preh¬ĺad jednotliv√Ĺch rozhodnut√≠ √östavn√©ho s√ļdu, obsahuj√ļci ten ‚Äď ktor√Ĺ v√Ĺrok, za ktor√Ĺm nasleduje chronologicky zoraden√Ĺ v√Ĺber z rozhodnut√≠ √östavn√©ho s√ļdu (s d√īrazom najm√§ na novŇ°ie rozhodnutia √östavn√©ho s√ļdu), pri√®om pri kaŇĺdom z vybran√Ĺch rozhodnut√≠ √östavn√©ho s√ļdu s√ļ uveden√© aj k¬ĺ√ļ√®ov√© slov√°. V tejto s√ļvislosti je moŇĺn√© da¬Ě √®itate¬ĺom osobitne do pozornosti register vybran√Ĺch rozhodnut√≠ √östavn√©ho s√ļdu nach√°dzaj√ļci sa v pr√≠lohe tejto publik√°cie.
Cena: 25
Click for full size image
ObjednŠvka

S√ļdne doru√®ovanie od 1.7.2016 ‚Äď Sporov√Ĺ poriadok
Autori: Jaroslav Krajèo
StrŠn: 150
D√≤om 1.7.2016 nadobudol √ļ√®innos¬Ě z√°kon √®. 160/2015 Z.z. Civiln√Ĺ sporov√Ĺ poriadok, ktor√Ĺ okrem in√©ho podstatn√Ĺm sp√īsobom novo upravil doru√®ovanie p√≠somnost√≠ v s√ļdnom konan√≠, a to v snahe pozit√≠vne ovplyvni¬Ě r√Ĺchlos¬Ě s√ļdneho konania a t√Ĺm aj vymoŇĺite¬ĺnos¬Ě pr√°va. Zefekt√≠vnenie s√ļdneho konania je vŇ°ak z√°visl√© nielen od platnej pr√°vnej √ļpravy, ale aj od d√īslednej a jednotnej aplika√®nej praxe. Platn√° pr√°vna √ļprava vŇ°ak √®asto umoŇĺ√≤uje r√īzny v√Ĺklad jednotliv√Ĺch ustanoven√≠ z√°kona, a to najm√§ vzh¬ĺadom na jej s√ļvislos¬Ě s in√Ĺmi pr√°vnymi √ļpravami. Snahou autora je prezentova¬Ě svoj n√°zor na tieto s√ļvislosti a vysloven√≠m n√°zoru prispie¬Ě k jednotn√©mu v√Ĺkladu platnej pr√°vnej √ļpravy, bez toho, aby si osvojoval pr√°vo na zaujatie rozhodn√©ho stanoviska. Pri v√Ĺklade jednotliv√Ĺch ustanoven√≠ autor vych√°dza zo snahy o naplnenie z√°kladn√©ho cie¬ĺa, ktor√Ĺm je zv√ĹŇ°enie vymoŇĺite¬ĺnosti pr√°va, avŇ°ak pri zachovan√≠ pr√°va na s√ļdnu ochranu vŇ°etk√Ĺch √ļ√®astn√≠kov s√ļdneho konania. Pod vymoŇĺite¬ĺnos¬Ěou pr√°va nemoŇĺno totiŇĺ rozumie¬Ě iba vymoŇĺite¬ĺnos¬Ě na strane os√īb uplat√≤uj√ļcich n√°roky, ale aj ochranu pr√°v in√Ĺch √ļ√®astn√≠kov s√ļdneho konania. Naplnenie tejto dvojjedinej √ļlohy je moŇĺn√© dosiahnu¬Ě iba prostredn√≠ctvom d√īsledn√©ho a jednotn√©ho uplat√≤ovania procesnej pr√°vnej √ļpravy, a to tak, aby jej uplat√≤ovanie bolo vŇĺdy predv√≠date¬ĺn√©. Cie¬ĺom publik√°cie je teda prim√§¬Ě aplikuj√ļce org√°ny k zamysleniu v z√°ujme dosiahnutia jednotnej aplika√®nej praxe pri reŇ°pektovan√≠ platnej pr√°vnej √ļpravy, pr√≠padne prim√§¬Ě z√°konodarcu uskuto√®ni¬Ě niektor√© zmeny, ktor√Ĺch d√īsledkom bude jednozna√®n√° pr√°vna √ļprava.
Cena: 15
Click for full size image
ObjednŠvka

Dedièské právo hmotné 2. doplnené a prepracované vydanie
Autori: Ladislav Kupka
StrŠn: 400
Publik√°cia je doplnen√Ĺm a prepracovan√Ĺm pokra√®ovan√≠m Dedi√®sk√©ho pr√°va hmotn√©ho. Autor sa venuje z√°sade nadob√ļdania dedi√®stva priamo faktom smrti poru√®ite¬ĺa, predpokladom dedenia, sp√īsobu a n√°sledkom odmietnutia dedi√®stva, predpokladom a n√°sledkom dedi√®skej nesp√īsobilosti, d√īvodom a n√°sledkom vydedenia, prechodu dlhov dedi√®stva ¬ĚaŇĺiacich, ako aj jednotliv√Ĺm dedi√®sk√Ĺm titulom, ktor√Ĺmi s√ļ z√°kon a z√°vet, inŇ°tit√ļt povinn√©ho dedi√®sk√©ho dielu, n√°leŇĺitosti a sp√īsob zruŇ°enia z√°vetu, potvrdenie dedi√®stva a vyporiadanie dedi√®ov a v neposlednom rade ochranou dedi√®a, ktor√©ho dedi√®sk√© pr√°vo vyjde najavo aŇĺ po prejednan√≠ dedi√®stva. Publik√°cia je ur√®en√° pre pr√°vnikov z aplika√®nej praxe, not√°rom, sudcom, koncipientom, vyŇ°Ň°√≠m s√ļdnym √ļradn√≠kom, Ň°tudentom a taktieŇĺ vŇ°etk√Ĺm, ktor√Ĺch sa dedenie priamo √®i nepriamo dot√Ĺka. Recenzenti knihy: 1. recenzent Prof. JUDr. J√°n Cir√°k, CSc., 2. recenzent JUDr. Karol Kov√°cs
Cena: 29
Click for full size image
ObjednŠvka

Konanie o dedi√®stve (Cezhrani√®n√© dedenie) s judikat√ļrou a koment√°rom
Autori: Jaroslav Krajèo
StrŠn: 608
Predkladan√° publik√°cia si na rozdiel od vŇ°eobecn√Ĺch zvyklost√≠ v√Ĺkladu pr√°vnej √ļpravy kladie za cie¬ĺ poskytn√ļ¬Ě nielen z√°kladn√© inform√°cie potrebn√© pre procesn√Ĺ postup s√ļdu ‚Äď not√°rov, (teda ingerenciu Ň°t√°tu a jeho procesn√Ĺ postup) ale aj inform√°cie pre laick√ļ verejnos¬Ě vo veciach prejednania dedi√®stva, ako aj o pr√°vnej √ļprave hmotnopr√°vnych vz¬Ěahov dedi√®ov a in√Ĺch os√īb, ktor√Ĺch smr¬Ě fyzickej osoby ovplyvnila pr√°va a povinnosti t√Ĺchto os√īb. Snahou predkladate¬ĺa je teda nielen poskytnutie inform√°ci√≠ o procesnom postupe pri tomto prejednan√≠, teda o sp√īsobe uplatnenia pr√°v dedi√®ov, ale aj ozrejmenie pr√°v a povinnost√≠ dedi√®ov v pr√≠pade smrti osoby, po ktorej prich√°dza do √ļvahy uplatnenie dedi√®sk√©ho pr√°va. Publik√°cia sa nevyh√Ĺba ani vplyvu smrti fyzickej osoby na vz¬Ěahy zaloŇĺen√© za Ňĺivota fyzickej osoby. Nako¬ĺko vŇ°ak pr√°vny poriadok vŇĺdy d√īsledne nerozliŇ°uje hmotnopr√°vnu a procesn√ļ √ļpravu, publik√°cia venuje pozornos¬Ě ustanoveniam z√°kona o mimosporovom konan√≠ upravuj√ļcich dedi√®sk√© konanie, ako aj ustanoveniam Ob√®ianskeho z√°konn√≠ka (pr√≠padne in√Ĺch pr√°vnych √ļprav, ako je napr. Autorsk√Ĺ z√°kon), upravuj√ļcich pr√°va a povinnosti dedi√®ov a in√Ĺch os√īb, vo v√§zbe na smr¬Ě fyzickej osoby. Publik√°cia m√° snahu z poh¬ĺadu aplika√®nej praxe zauja¬Ě stanovisko k hmotnopr√°vnym ako aj procesn√Ĺm ustanoveniam platnej pr√°vnej √ļpravy. Pre pouŇĺ√≠vate¬ĺov tejto publik√°cie je potrebn√© da¬Ě do pozornosti, Ňĺe publik√°cia obsahuje judikat√ļru hmotnopr√°vnych ako aj procesn√Ĺch ustanoven√≠ skorŇ°√≠ch obdob√≠ aplika√®nej praxe. Ide vŇ°ak o judikat√ļru, ktorej vyuŇĺitie prich√°dza do √ļvahy aj po uskuto√®nen√Ĺch zmen√°ch pr√°vnej √ļpravy, i ke√Į v niektor√Ĺch pr√≠padoch pri potrebe spresnenia niektor√Ĺch terminologick√Ĺch rozdielnost√≠.
Cena: 55
Click for full size image
ObjednŠvka

[1] 2 3 4 >> PoŤet produktov na strŠnke:
Copyright 2006-2017. EUROUNION, spol. s r. o.