Vyhľadávanie
Pripravujeme
Odborná literatúra
Literatúra pre deti
Profil spoločnosti
Kontakt


Exekucny zakon v aplikacnej praxi
Autori: Jaroslav Krajco
Strán: 800
Pravna uprava Exekucneho poriadku od jej prijatia presla viacerymi zmenami. Jednou z najpodstatnejsich zmien je zmena uskutocnena zakonom c. 2/2017 Z.z. Zmeny uskutocnene tymto zakonom je vo viacerych smeroch mozne označiť za zasadne. Toho dosledkom je vsak aj to, ze viacere pravne upravy, ktore sa dotkli aj hmotnopravnej upravy, nie vzdy tejto hmotnopravnej uprave zodpovedaju Domnievame sa, ze procesna pravna uprava je iba snahou o realizaciu hmotnopravnej pravnej upravy. Preto treba jednotlive ustanovenia vykladat predovsetkym z hladiska cielov hmotnopravnej upravy. Zo znenia zmien je zrejma aj snaha v maximalnej miere podriadit cinnost sudneho exekutora kontrole. Nie vzdy vsak vykon kontroly zodpoveda postaveniu sudneho exekutora ako osoby statom urcenej a splnomocnenej na vykonavanie nuteneho vykonu exekucnych titulov, ktora je pri tejto cinnosti nestranna a nezavisla, viazana len Ustavou Slovenskej republiky, ustavnymi zakonmi, umedzinarodnymi zmluvami podla cl. 7 ods. 2 a 5 stavy Slovenskej republiky, zakonmi, inymi vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi vydanymi na ich vykonanie a rozhodnutim sudu vydanym v exekucnom konani. To sa prejavuje najma v zakone vymedzenym vztahom k organom statnej spravy. Napriek urcitým vyhradam uvedenym vyssie je mozne vyslovit presvedcenie, ze teraz platne znenie bude znamenat pozitivne riesenie niektorych otazok. Najma pravna uprava trov konania a odmeny sudneho exekutora bude znamenat vyrazne zjednodusenie rozhodovania. Za pozitivne tiez treba oznacit zjednodusenie rozhodovania a procesneho postupu exekutorov a exekucneho sudu. Je vsak na diskusiu, ako navrhovane zmeny prijme laicka verejnost a exekutorsky stav.
Cena: 74
Click for full size image
Objednávka

Volebné sťažnosti v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky
Autori: Ivetta Macejková, Miloslav Babják, Ján Mihaľov, Zuzana Mozešová
Strán: 244
Cieľom tejto publikácie je prispieť k čo najlepšej všeobecnej dostupnosti rozhodovacej činnosti Ústavného súdu vo volebných veciach. Jej cieľom je zároveň aj zjednodušiť čitateľovi prácu s rozhodnutiami Ústavného súdu vo volebných veciach. Publikácia prehľadne a systematicky zoraďuje rozhodnutia Ústavného súdu vo volebných veciach, a to na základe ich výrokov vyslovovaných Ústavným súdom pri rozhodovaní o sťažnostiach podľa čl. 129 ods. 2 ústavy, pričom vychádzajúc z uvedeného sa publikácia člení na dve základné časti. Kým prvá časť približuje nemeritórne rozhodovanie Ústavného súdu o volebných sťažnostiach, druhá časť približuje meritórne rozhodovanie Ústavného súdu o volebných sťažnostiach. V rámci týchto častí začiatok každej kapitoly najprv poskytuje prehľad jednotlivých rozhodnutí Ústavného súdu, obsahujúci ten – ktorý výrok, za ktorým nasleduje chronologicky zoradený výber z rozhodnutí Ústavného súdu (s dôrazom najmä na novšie rozhodnutia Ústavného súdu), pričom pri každom z vybraných rozhodnutí Ústavného súdu sú uvedené aj kľúčové slová. V tejto súvislosti je možné dať čitateľom osobitne do pozornosti register vybraných rozhodnutí Ústavného súdu nachádzajúci sa v prílohe tejto publikácie.
Cena: 25
Click for full size image
Objednávka

Súdne doručovanie od 1.7.2016 – Sporový poriadok
Autori: Jaroslav Krajčo
Strán: 150
Dňom 1.7.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, ktorý okrem iného podstatným spôsobom novo upravil doručovanie písomností v súdnom konaní, a to v snahe pozitívne ovplyvniť rýchlosť súdneho konania a tým aj vymožiteľnosť práva. Zefektívnenie súdneho konania je však závislé nielen od platnej právnej úpravy, ale aj od dôslednej a jednotnej aplikačnej praxe. Platná právna úprava však často umožňuje rôzny výklad jednotlivých ustanovení zákona, a to najmä vzhľadom na jej súvislosť s inými právnymi úpravami. Snahou autora je prezentovať svoj názor na tieto súvislosti a vyslovením názoru prispieť k jednotnému výkladu platnej právnej úpravy, bez toho, aby si osvojoval právo na zaujatie rozhodného stanoviska. Pri výklade jednotlivých ustanovení autor vychádza zo snahy o naplnenie základného cieľa, ktorým je zvýšenie vymožiteľnosti práva, avšak pri zachovaní práva na súdnu ochranu všetkých účastníkov súdneho konania. Pod vymožiteľnosťou práva nemožno totiž rozumieť iba vymožiteľnosť na strane osôb uplatňujúcich nároky, ale aj ochranu práv iných účastníkov súdneho konania. Naplnenie tejto dvojjedinej úlohy je možné dosiahnuť iba prostredníctvom dôsledného a jednotného uplatňovania procesnej právnej úpravy, a to tak, aby jej uplatňovanie bolo vždy predvídateľné. Cieľom publikácie je teda primäť aplikujúce orgány k zamysleniu v záujme dosiahnutia jednotnej aplikačnej praxe pri rešpektovaní platnej právnej úpravy, prípadne primäť zákonodarcu uskutočniť niektoré zmeny, ktorých dôsledkom bude jednoznačná právna úprava.
Cena: 15
Click for full size image
Objednávka

Dedičské právo hmotné 2. doplnené a prepracované vydanie
Autori: Ladislav Kupka
Strán: 400
Publikácia je doplneným a prepracovaným pokračovaním Dedičského práva hmotného. Autor sa venuje zásade nadobúdania dedičstva priamo faktom smrti poručiteľa, predpokladom dedenia, spôsobu a následkom odmietnutia dedičstva, predpokladom a následkom dedičskej nespôsobilosti, dôvodom a následkom vydedenia, prechodu dlhov dedičstva ťažiacich, ako aj jednotlivým dedičským titulom, ktorými sú zákon a závet, inštitút povinného dedičského dielu, náležitosti a spôsob zrušenia závetu, potvrdenie dedičstva a vyporiadanie dedičov a v neposlednom rade ochranou dediča, ktorého dedičské právo vyjde najavo až po prejednaní dedičstva. Publikácia je určená pre právnikov z aplikačnej praxe, notárom, sudcom, koncipientom, vyšším súdnym úradníkom, študentom a taktiež všetkým, ktorých sa dedenie priamo či nepriamo dotýka. Recenzenti knihy: 1. recenzent Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc., 2. recenzent JUDr. Karol Kovács
Cena: 29
Click for full size image
Objednávka

Konanie o dedičstve (Cezhraničné dedenie) s judikatúrou a komentárom
Autori: Jaroslav Krajčo
Strán: 608
Predkladaná publikácia si na rozdiel od všeobecných zvyklostí výkladu právnej úpravy kladie za cieľ poskytnúť nielen základné informácie potrebné pre procesný postup súdu – notárov, (teda ingerenciu štátu a jeho procesný postup) ale aj informácie pre laickú verejnosť vo veciach prejednania dedičstva, ako aj o právnej úprave hmotnoprávnych vzťahov dedičov a iných osôb, ktorých smrť fyzickej osoby ovplyvnila práva a povinnosti týchto osôb. Snahou predkladateľa je teda nielen poskytnutie informácií o procesnom postupe pri tomto prejednaní, teda o spôsobe uplatnenia práv dedičov, ale aj ozrejmenie práv a povinností dedičov v prípade smrti osoby, po ktorej prichádza do úvahy uplatnenie dedičského práva. Publikácia sa nevyhýba ani vplyvu smrti fyzickej osoby na vzťahy založené za života fyzickej osoby. Nakoľko však právny poriadok vždy dôsledne nerozlišuje hmotnoprávnu a procesnú úpravu, publikácia venuje pozornosť ustanoveniam zákona o mimosporovom konaní upravujúcich dedičské konanie, ako aj ustanoveniam Občianskeho zákonníka (prípadne iných právnych úprav, ako je napr. Autorský zákon), upravujúcich práva a povinnosti dedičov a iných osôb, vo väzbe na smrť fyzickej osoby. Publikácia má snahu z pohľadu aplikačnej praxe zaujať stanovisko k hmotnoprávnym ako aj procesným ustanoveniam platnej právnej úpravy. Pre používateľov tejto publikácie je potrebné dať do pozornosti, že publikácia obsahuje judikatúru hmotnoprávnych ako aj procesných ustanovení skorších období aplikačnej praxe. Ide však o judikatúru, ktorej využitie prichádza do úvahy aj po uskutočnených zmenách právnej úpravy, i keď v niektorých prípadoch pri potrebe spresnenia niektorých terminologických rozdielností.
Cena: 55
Click for full size image
Objednávka

[1] 2 3 4 >> Počet produktov na stránke:
Copyright 2006-2017. EUROUNION, spol. s r. o.